Consultatiebureau-artsen blijven in gebreke. Dringende oproep. (28-09-09)

Artsen die verantwoordelijk zijn voor vaccinatie van kinderen moeten een gerichte vaccinatie-complicatie-registratie gaan bijhouden en mogelijke vaccinatiecomplicaties melden.  Dat is de dringende oproep die de stichting MeerWetenOverFreek (MWOF) doet aan minister Klink en de tweede kamer. De stichting  streeft naar eerlijke antwoorden over alle gevallen van mogelijk gezondheidsschade na vaccinaties, waarin volgens velen nu niet is voorzien.

In ziekenhuizen en huisartspraktijken wordt verplicht een complicatieregistratie bijgehouden en mogelijke bijwerkingen van medicijnen moeten gemeld worden. Vaccineren is een medische handeling. Consultatiebureau-artsen (CB-artsen) zouden dus ook complicaties van dit medisch handelen moeten registreren en mogelijke schade door vaccinatie moeten melden aan het RIVM (Rijks Instituut Volksgezondheid Milieu), verantwoordelijk voor het RVP (Rijks Vaccinatie Programma). Waarom melden ze dan niet? 

Meldingen komen niet bij het RIVM.
De stichting MWOF ontving, ondanks haar geringe bekendheid, op meerwetenoverfreek.nl in korte tijd achtendertig meldingen van ouders over gezondheidsproblemen van hun kind na vaccinatie volgens het RVP. In alle gevallen werd volgens de ouders door de betrokken CB-artsen een verband met de voorafgaande vaccinatie direct afgewezen zonder gericht onderzoek hiernaar. Door deze afwijzende houding werden slechts vier van deze meldingen onder druk van de ouders wel aan het RIVM doorgegeven.

Vaccinatierisico blijft onduidelijk.
Door de afwijzende houding van CB-artsen kan natuurlijk nooit duidelijk worden hoe groot de risico’s van de cocktailvaccins tegen difterie, tetanus, polio, rode-hond, mazelen, bof nu eigenlijk zijn. Van de meldingen die de stichting kreeg ging het dertig keer over kinderen tussen drie en vijftien maanden oud. Hieronder zaten negen sterfgevallen waarvan vijf als wiegedood werden afgedaan waarvan slechts één bij het RIVM terecht kwam. De meldingen betroffen hoofdzakelijk gevallen van hersenschade, zoals epilepsie, autisme, verstandelijke achteruitgang, hersenontsteking. Veel van deze kinderen gaan blijvend gehandicapt door het leven. Het gaat dus niet om onschuldige mogelijke complicaties. Door de ongemotiveerd afwijzende houding van CB-artsen ontstaat geen goed beeld van de werkelijke veiligheid van het RVP. Voelen deze voor de vaccinaties verantwoordelijke artsen zich schuldig als het fout gaat en ontkennen ze daarom  vrijwel altijd ieder mogelijk verband met de voorafgaande vaccinatie?

Beleidsaanpassing dringend nodig.
Het RIVM krijgt naar eigen zeggen per jaar vijf tot tien meldingen van sterfgevallen en tientallen van mogelijke hersenschade na vaccinatie. Gezien de houding van de CB-artsen zullen het er in werkelijkheid dus veel meer zijn. De stichting betwijfelt overigens of het wel zuiver is dat deze meldingen naar het RIVM gaan. Het RIVM is immers ook verantwoordelijk voor het RVP. Om duidelijkheid en rust te krijgen in de vaccinatiediscussie is dringend beleidsaanpassing nodig. Te weten verplichte melding door CB-artsen van ieder mogelijk gezondheidsprobleem na vaccinatie aan een onafhankelijke onderzoekscommissie die geen enkele band heeft met vaccin –productie –beleid of –uitvoering. Gezien de bij velen bij voorbaat bestaande overtuiging dat vaccins goed zijn, moet de commissie bestaan uit kritische wetenschappers, bij voorkeur exacte wetenschappers en statistici  en weinig artsen. De helft van de artsen in de commissie moet op voorhand twijfelen aan nut en veiligheid van vaccins. Zo ontstaat kritische discussie en kan eindelijk voor iedereen duidelijk worden hoe het nu echt zit met nut en veiligheid van vaccins. Dan kunnen ouders eerlijk geïnformeerd wel of niet tot vaccinatie van hun kinderen besluiten.

Namens de stichting MeerWetenOverFreek, Jannes Koetsier, arts.