NRC - RIVM walst alle bezwaren altijd weg (30-04-09)

Onderstaand artikel stond 30 april in de NRC
 

RIVM walst alle bezwaren altijd weg. Vertrouwen in vaccinatie niet gediend bij één instituut dat plant, uitvoert en controleert.

Binnenkort kunnen we waarschijnlijk massaal geënt worden tegen varkensgriep. Het RIVM regelt dat. Als iemand te maken krijgt met mogelijke complicaties van het vaccin dan is het RIVM ook de instantie die dit beoordeelt. Met het rijksvaccinatieprogramma gaat dit al jaren zo en dit leidt nogal eens tot onvrede bij mogelijke slachtoffers van een vaccin.Een goed voorbeeld hiervan is Freek Hagoort, een kerngezonde achtjarige jongen, die overleed op 9 maart 2009 drie dagen na een vaccinatie-cocktail (BMR-DTP). De ouders vermoeden uiteraard een verband met de vaccinatie. Door de wijze waarop het sectierapport was opgemaakt, namelijk in overleg met het RIVM en door de afhoudende reacties van RIVM en behandelend artsen, vertrouwden ze het niet meer. Een overhaaste mededeling op tv door directeur Coutinho al voor nader onderzoek was gedaan, dat de dood van Freek wel niet met de vaccinatie te maken zou hebben, deed hun vertrouwen helemaal verdwijnen. Daarom vroegen de ouders mij als onafhankelijk arts om te helpen eerlijke antwoorden op hun vragen te krijgen.

Het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) is veilig volgens het RIVM
Onderstaande cursief gedrukte tekst is gecopieerd van de website van het RIVM
“Het RVP is erg veilig. Het RIVM bewaakt continu de veiligheid van het RVP en de vaccinaties. Daarnaast registreert en onderzoekt het RIVM al vanaf 1962 de meldingen van mogelijke bijwerkingen. Als onafhankelijk wetenschappelijk instituut, houdt het RIVM zo nauwlettend toezicht op de veiligheid van het RVP. Per jaar worden er 2,1 miljoen vaccinaties gegeven. Bij ongeveer de helft daarvan vertoont de gevaccineerde daarna kortdurend lichte verschijnselen als koorts, huilerigheid of een stijve arm. Jaarlijks worden er ongeveer 1400 mogelijke ernstige of bijzondere bijwerkingen gemeld na RVP vaccinaties. Blijvende schade door RVP-vaccinaties is niet aangetoond”. (einde citaat) 

Waarom is deze tekst van het RIVM misleidend?
Laat ik vooropstellen dat mogelijke ernstige complicaties uiterst zeldzaam zijn. Ik wil geen paniek zaaien, wel eerlijke voorlichting bewerkstelligen. Ook ben ik niet principieel tegen vaccinaties. Door de dood van Freek ben ik gaan zoeken en me gaan verbazen.
Ouders van kinderen die na vaccinatie als baby ernstige stuipen kregen en nu met hersenschade door het leven gaan, weten dat de laatste zin van deze RIVM-tekst misleidend en onvolledig is. Ouders van de gemiddeld vijf tot tien kinderen per jaar (RIVM-rapportages) die enkele dagen tot  weken na vaccinatie overlijden door ernstige acute infecties of zonder aanwijsbare oorzaak, geloven niet dat het een toevallige samenloop van omstandigheden zou zijn. In de RIVM-rapporten wordt in driekwart van de gevallen wiegendood als waarschijnlijke doodsoorzaak genoemd. Het verband tussen ernstige complicaties en vaccinatie is uiteraard moeilijk of nooit met zekerheid aan te tonen. Het tegendeel dat de vaccinatie niet de boosdoener was, is net zo min hard te maken. In veel gevallen van de gemelde  wiegendood-gevallen is overigens nooit sectie gedaan, blijkt uit de RIVM-rapportages. Eerlijke voorlichting betekent mijns inziens dat artsen en RIVM niet mogen stellen, zoals nu stelselmatig gebeurt, dat het zeer waarschijnlijk is dat ernstige schade of overlijden na vaccinatie niets met deze inenting te maken heeft. In de folders die de ouders krijgen bij de vaccinatie-oproep wordt helemaal geen melding gemaakt van de uiterst kleine kans op niet verklaarbare ernstige schade of overlijden na vaccinatie. Het RIVM zegt te streven naar een hoge meldingsgraad van complicaties. Ieder zal begrijpen dat als artsen onvoldoende op de hoogte zijn van zeldzame ernstige risico’s, wat nu het geval is, dan zullen ook zaken zonder melding aan de instanties als natuurlijke toevallige dood buiten beeld blijven. Hoeveel dat er zijn weet niemand. 

Het RIVM is geen onafhankelijk wetenschappelijk instituut inzake vaccinatie-schade.
Als je gelooft dat de risico’s van niet vaccineren dus van de ziektes groter zijn dan de risico’s van vaccinatie, dan is het logisch dat je streeft naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dit is dan ook wat het RIVM namens de overheid beoogt met het vaccinatiebeleid. Dit zet de onafhankelijkheid van het RIVM  onder druk. Ernstige complicaties komen gezien deze rol van het RIVM slecht uit. Bij vragen over vaccinaties leiden alle wegen naar het RIVM. Het RIVM controleert, onderzoekt, organiseert, entameert enzovoorts. Natuurlijk is het RIVM een eerbiedwaardige onafhankelijke rijksinstelling, maar in een tijd van toenemende weerstand tegen vaccinaties is dit de manier om wantrouwen te zaaien.
Ondanks de diverse rollen van het RIVM is hun oordeel in zaken van ernstige complicaties steeds doorslaggevend. Het RIVM wordt zowel door het OM als door IGZ (Inspectie Gezondheids Zorg) altijd als onafhankelijk deskundige een hoofdrol toebedeeld bij onderzoek naar ernstige complicaties en onverklaarbare sterfgevallen na vaccinatie. Dit leidt in deze zaken, zo leert de praktijk, altijd tot de conclusie dat een relatie met vaccinatie zeer onwaarschijnlijk en niet aantoonbaar is. Dat het tegendeel ook niet aantoonbaar is wordt nooit vermeld. Zo worden ouders en artsen al jaren eenzijdig en onvolledig voorgelicht. De ouders van Freek willen een echt onafhankelijke onderzoekscommissie en ze vragen meer ouders van na vaccinatie overleden kinderen zich te melden via meerwetenoverfreek.nl. Vermeden moet worden dat mogelijke calamiteiten met een varkensgriepvaccin  ook tot dit soort acties leiden van burgers die de zaak niet vertrouwen. Een nieuw vaccin zoals tegen varkensgriep is per definitie niet langdurig getest en derhalve is dit een extra aanleiding om verspreiding en controle nu eens niet in één hand te laten.

Jannes Koetsier, arts