21 juni 2011: Brief van T.C. Kuiper aan kinder-ombudsman over bewijs voor hersenschade door vaccins.

Aan de Kinderombudsman,

De heer Marc Dullaert

p/a Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Betreft: Vaccinatieschade bij kinderen 

 

 Zeer geachte heer Dullaert,

 

Zoals ik begreep bent u sinds 1 april 2011 de aangewezen persoon om klachten te ontvangen, zaken te onderzoeken en de regering advies te geven om de veiligheid van kinderen te waarborgen.

En dat is nodig ook. Omdat jaarlijks vele kinderen worden beschadigd door het vanaf de geboorte en daarna inspuiten met het zwaar neurotoxische hersengif aluminiumhydroxide, richt ik me tot u.

 

Dat inspuiten met aluminiumhydroxide – als adjuvantia van vaccins – gebeurt al sinds 1926 en ondanks vele ‘bedrijfsongevallen’ pusht de farmaceutische industrie een nog steeds grotere intensivering van het RVP, daarbij ijverig bijgestaan door de Nederlandse overheid en gezondheidsautoriteiten, die nog steeds de mantra volhouden dat vaccinaties noodzakelijk, effectief en veilig zijn. Toch sterven jaarlijks jonge kinderen aan de gevolgen van een niet door hen gevraagde vaccinatie of ondervinden ze daar de soms levenslange nadelige gevolgen van.

 

Zoals u in mijn bijna voltooide studie naar ‘De verborgen gevaren van vaccinaties’ kunt lezen, bestaan er diverse – ontkende of nog steeds genegeerde – mechanismen waarlangs vaccinaties juist kinderen kunnen beschadigen in hun ontwikkeling, lichamelijk functioneren en ook tot hun dood kunnen leiden.

Deze studie is in diverse stadia voorgelegd aan de autoriteiten, waaronder het RIVM. Het RIVM weigert hardnekkig om in te gaan op mijn vraag  om falsificatie van mijn studieresultaten, teneinde de door mij weergegeven gevaren van vaccinaties te ontzenuwen. Dat kan dat RIVM ook niet omdat deze studie berust op talloze met elkaar gecombineerde reguliere gepubliceerde onderzoeksresultaten die me ook vanuit de hele wereld werden aangereikt (zie brieven in mijn manuscript).

 

Opvallend is ook hoe minister Van Bijsterveldt zich afvraagt hoe het toch komt dat er de laatste decennia zo’n enorme toename is van kinderen met een extreem laag IQ en/of gedragsstoornissen.

Enkele weken geleden schreef ik haar een brief met bijlagen om haar het mechanisme achter deze toename uit te leggen. Hierop heb ik echter (nog) geen reactie gekregen, net zo min als andere autoriteiten willen reageren op deze onwelkome boodschap.

Men zwijgt en prikt en wijst verder alle bijwerkingen van deze prikken af als zijnde onmogelijk gerelateerd aan die vaccinaties. Dit ondanks dat men ook geen zinnige verklaringen heeft voor de ontstane aandoeningen die zomaar na die prikken optreden bij voordien gezonde kinderen. Dat is zeer onwetenschappelijk, want men dient eerst de oorzaak van deze aandoeningen volledig te ontrafelen voordat men die voorafgaande vaccinaties als causale variabele kan afwijzen.

 

 

Implicaties van een autopsie

Afgelopen week werd me tot mijn grote verrassing een autopsierapport toegezonden van een autopsie die was verricht op een in Nieuw-Zeeland overleden meisje dat overleed na drie HPV-prikken, waarbij ze van de eerste al ziek en daarna bij de volgende twee nog steeds zieker werd. Het 19-jarige meisje was voordien kerngezond geweest.

Uit de Canadese autopsie bleek dat vaccinaties met aluminiumhydroxide-houdende vaccins kunnen leiden tot schade aan de hersenen door ophoping van aluminium. (Dit treft vooral kinderen met defecten aan de ontgiftingssystemen zoals het lever-enzymsysteem cytochroom P450, maar dit werd niet in de autopsie meegenomen.)

 

Door het optellen van de resultaten van deze autopsie-  die aanvankelijk werd tegengewerkt door de gezondheidsautoriteiten van Nieuw-Zeeland – bij eerdere onderzoeksresultaten werd het hele oorzakelijke plaatje ineens compleet en werd het tijd om u in te schakelen.

Om u te schetsen hoe onschuldige en gezond geboren kinderen al vanaf vlak na hun geboorte hersenschade en andere lichamelijke schade kunnen oplopen door het handelen van de op winst beluste farmacie en zijn fanatieke helpers, stuur ik u (verdeeld over 2 mails) 6 bijlagen die met elkaar aantonen dat kinderen voor een veilige en gezonde toekomstverwachting dringend uw hulp nodig hebben.

 

1. Mijn eigen studie-manuscript (920 bladzijden).

2. Een artikel over een dierexperiment met aluminiumhydroxide door prof. Shaw en dr. Petrik.

3. en 4. De beschrijving van de autopsie door Shaw van hersenweefsel van het overleden meisje.

5. Een artikel over schade aan de watershed cortex, die leidt tot een laag verbaal IQ.

6. De kopie van de brief aan minister Van Bijsterveldt.

 

Ad 2: Petrik en Shaw ontdekten dat het equivalent van de dosis aluminiumhydroxide voor mensen bij muizen leidt tot schade aan de onderzochte hersendelen (aluminiumophoping plus neuronendood).

 

Ad3,4: Nadat de Nieuw-Zeelandse autoriteiten na hevig tegenwerken toch een (incomplete) autopsie verrichten en daar de conclusie aan verbonden dat er geen sprake kon zijn van een relatie met de vaccinaties, hielden de ouders vol en lieten na nog meer tegenwerking een autopsie verrichten door prof. Shaw in Vancouver. Deze kwam aan de hand van enkele delen van de hersenen tot een andere conclusie. Bij de hersenweefseldelen van dit meisje die hij te zien kreeg nam hij hetzelfde waar als eerder al bij de muizen in het bovenvermelde experiment. Helaas ontbraken er weefseldelen die hij ook nog graag had gezien, maar het resultaat was zodanig dat de resultaten bij de muizen kunnen worden geëxtrapoleerd naar de mens. Hij was dan ook erg blij met de kans voor deze autopsie.

Shaw vond schade aan de hippocampus, het cerebellum en de watershed cortex.

Referentie zou kunnen worden verkregen door autopsie van hersenweefsel van gezonde maar tijdens een ongeval omgekomen meisjes/kinderen.

 

Ad 5: Al in 2008 werd gepubliceerd over de relatie tussen schade aan de watershed cortex vlak na de geboorte en een (sterk) verlaagd verbaal IQ op vierjarige leeftijd. Hoe groter de schade, hoe lager het IQ.

 

Ad 6: Minister Van Bijsterveldt maakt zich volgens de media bezorgd om de toename van jonge kinderen  die met een te laag IQ en/of gedragsstoornissen het basisonderwijs zouden moeten instromen, maar daartoe eigenlijk niet (meer) in staat zijn. Wel hebben deze kinderen alle prikken van het RVP – met daarin aluminiumhydroxide als adjuvantia – gekregen. En dat worden er steeds meer vergeleken met 40 jaar terug.

 

Achteraf was de brief aan Van Bijsterveldt (zie bijlage) dus nog niet compleet omdat het autopsieresultaat plus het artikel over de schade aan de watershed cortex nog ontbraken.

 

Hoe kan aluminiumhydroxide de gezondheid schaden?

Om dat kort samen te vatten hieronder enkele punten die in het manuscript nader worden uitgelegd:

 

1. Aluminium is elektroactief en kan daarom leiden tot ladingsverschuiving  in de moleculen van eiwitten en aminozuren. Daarover zijn tamelijk recent 4 boeken gepubliceerd en dit mechanisme was al halverwege de vorige eeuw bekend als de Van der Waalskracht.

 

2. Die ladingsverschuivingen in eiwitmoleculen kunnen leiden tot de elektroporese van celmembranen, waardoor cellen ‘lek ’raken en allerlei ongewenste stoffen kunnen binnenkomen of eruit verdwijnen. Om deze reden wordt aluminiumhydroxide  ook gebruikt, namelijk om de pathogenen in de vaccins makkelijker in de cellen te laten binnendringen om de zogenaamde immuunrespons te forceren. Deze elektroporese kan dus niet ontkend worden, want die wordt door vaccinfabrikanten ook vermeld in wetenschappelijke literatuur.

Bij een te hoge aluminiumconcentratie kunnen de celmembranen zich niet meer sluiten en treedt ook een verhoogde infectiegevoeligheid op, die vaak fataal afloopt. Denk hierbij aan de na een vaccinatie overleden Freek Hagoort, wiens overlijden door de autoriteiten onder het vloerkleed werd geschoven als zijnde niet aan vaccinaties gerelateerd, terwijl bij de autopsie ijverig naast de door mij genoemde variabelen werd gekeken en het overgebleven materiaal niet werd teruggeven aan de ouders zodat die niet een tweede autopsie kunnen laten verrichten, zoals dat  de ouders van dat Nieuw-Zeelandse meisje dat uiteindelijk wel lukte. Freek overleed aan bloedingen in de thorax en sepsis, die beide te herleiden zijn op elektroporese van celwanden, waarbij de bloederigheid werd veroorzaakt  door het lek raken van bloedvatcelwanden.

 

3. Die ladingsverschuiving  van eiwitten leidt ook tot zodanig vervormde eiwitten dat die disfunctioneel worden en er allerlei lichaamsfuncties - random - gedupeerd kunnen worden. Receptorfuncties kunnen gaan disfuntioneren, maar ook hormonen, neurotransmitters  en enzymen enz.  kunnen ontregeld raken. In principe kan elke lichaamsfunctie worden aangetast.

 

4. Door het lek raken van de cellen – waardoor ongewenste stoffen het functioneren van de cel kunnen veroorzaken – en de misvorming van eiwitten in de cel kunnen cellen (in hersenen en lichaam) afsterven (apoptose). Dat is de schade die Shaw – naast aluminiumophopingen waarnam.

 

5. Waarom het ene kind wel veel aluminium opstapelt en het andere niet  - en dus gelukkig niet elk kind zo zwaar beschadigd raakt – is primair te herleiden op de toestand van het  leverenzymsysteem Cytochroom P450 dat diverse defecten kan hebben.  Hoewel dit systeem al uitputtend is beschreven in de medische literatuur, wordt het in de vaccinatiepraktijk volkomen genegeerd. En dat is desastreus voor een groot aantal kinderen omdat zo’n CYP P450-defect kan leiden tot een extreem grote stapeling van aluminiumhydroxide, met vaccinatie-bijwerkingen tot gevolg. Dat een bepaald defect aan CYP P450 een contra-indicatie betekent voor vaccinatie wordt door het RIVM volkomen genegeerd, waarbij men de ‘bedrijfsongevallen’ voor lief neemt en ontkent als zijnde niet gerelateerd aan die prikken en autopsie – in geval van overlijden – zoveel mogelijk tegenwerkt en in andere gevallen niet wil kijken naar andere door mij genoemde variabelen.

Zolang men niet voorafgaand aan de eerste vaccinaties eerst het jonge kind screent op het eventueel hebben van zo’n defect aan het CYP P450 ontgiftingssysteem,  is  men dus bezig om jonge onschuldige en meestal gezond geboren kinderen bloot te stellen aan mogelijk letsel, en dat op de manier van Russische roulette. De percentages  CYP P450-defecten van de verschillende CYP  P450-varianten van verschillende etnische bevolkingsgroepen zijn bekend, dus weet men hoe groot het percentage kinderen is dat men ‘in het blinde weg’ opzadelt met vaccinatie-ellende. Toch blijft men hierin volharden. Ik kan dit niet anders bestempelen dan als het moedwillig schenden van het recht op veiligheid van jonge kinderen!

 

Omdat ik van minster Van BIjsterveldt eigenlijk geen reactie meer verwacht, omdat de regering eensgezind die ‘ veilige vaccins’ promoot en mijn werk daarin als zeer ongewenst wordt ervaren, stuur ik dit nu compleet geworden patroon naar u. Dit in de hoop dat u als Kinderombudsman niet ook kinderen ziet als prikvee dat de winsten van de farmacie kan verhogen, maar dat u opkomt voor de ongeschonden gezondheid en ongefrustreerde ontwikkelingsveiligheid van de jongste generatie.

 

U zult met mij – en diverse deskundige anderen – moeten concluderen dat alleen al op grond van deze bijlagen de kindervaccinaties met onmiddellijke ingang moeten worden gestopt totdat de pro-vaccinatielobby uitputtend heeft kunnen bewijzen dat vaccinaties echt noodzakelijk, effectief en vooral veilig zijn en er nooit en te nimmer opstapeling van het zwaar neurotoxische aluminium uit de vaccins kan worden veroorzaakt.

Ik denk echter niet dat het RIVM de bevindingen van prof. Shaw – net als mijn eigen werk – afdoende kan weerleggen. En zolang het RIVM dat niet voor de volle honderd procent kan, is iedere dag dat er nog kinderen worden gevaccineerd volgens het RVP een schending van de rechten van het kind  op de bescherming van een veilige ontwikkeling en integriteit van het lichaam, dus een schending van de gezondheid en een normaal toekomstperspectief.

 

Ik denk daarom ook dat het op uw weg ligt om deze geschetste schending van de kinderrechten nader te onderzoeken en er zo mogelijk door een advies aan de regering ook een eind aan te maken.

 

Tot nadere informatie bereid, groet ik u vriendelijk,

 T.C. Kuiper – van den Bos

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

P.S.:

Zoals u reeds zult hebben kunnen afleiden uit de omvang van het studie-manuscript ‘De verborgen gevaren van vaccinaties’, is dit geen werk van 1 persoon, maar eigenlijk een collectieve inspanning van mij en diverse anderen – artsen, specialisten enz. – die mij voortdurend allerlei wetenschappelijk materiaal aanreiken en steeds nieuwe beschrijvingen kritisch ‘mee lezen’.

Deze mensen kennen de corrupte wereld van de gezondheidszorg en farmacie erg goed en om hun eigen praktijk en maatschappelijk functioneren te beschermen blijven zij daarom liever anoniem. Zelf ben ik reeds gepensioneerd en daarom kan ik onafhankelijk handelen.

Ook wil ik benadrukken dat ik geen relatie heb met de vele websites die – vaak ongefundeerd en evenzo vaak onjuist  – allerlei antivaccinatie-verhalen ventileren en daarbij aan de werkelijke gevaarlijke mechanismen voorbijgaan, waarbij de indruk wordt gevestigd dat kritiek op vaccinaties geen wetenschappelijk niveau zou kunnen hebben.